YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Birtakım Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 110)

YÖNETMELİKLER

–– Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Masraf Vergileri Genel Bildirimi (Seri No: 92)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/27032 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri