YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Memur Takımlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/510)
–– Kimi Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Takımlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/511)

YÖNETMELİKLER

–– Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Arabuluculuk Minimum Fiyat Tarifesi
–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2021/118, K: 2022/98 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2018/32734 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri