YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Vazifeleri ile Çalışma Yol ve Asılları Hakkında Yönetmelik
–– Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Eserlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivil Hava Aracı Kaza yahut Önemli Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği (HKY-13)
–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Takviye Hizmeti Almalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mevduat ve İştirak Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, İştirak Fonu, Emanet ve Alacaklara Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Unsurunun Uygulanmasına Ait Metot ve Temeller Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri