Sun Dokuma ve bağ­lı iştiraki Ekoten Dokuma, 2022 Sür­dürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Buna nazaran 2021 yılı prestijiyle altya­pısı uyumlu olan müşteri­lerine dizaynlarına ilişkin fit numunelerini üç boyutlu kalıp hazırlama yazılım­ları kullanarak dijital or­tamda sunmaya başlayan şirket, son haline dijital platformda karar verdi­ği modellerdeki fizikî numune üretimini 2022 yılında yüzde 38 oranın­da azalttı. Torbalı mer­kez üretim tesisi için ISO 14001 sertifikası da alan Sun Dokumacılık, üretim tesis­lerinde ve idari ofislerin­de 2022 yılında şebeke­den gerçekleşen elektrik gücü tüketimini I-REC sertifikalı yüzde 100 ye­nilenebilir güç kaynağı ile dengeledi.

Ürün başı emisyonlarda yüzde 6’lık azalma

İnovatif teknolojiye sahip ileri arıtma tesi­si yatırımını 2022 yılın­da gerçekleştirerek ara­lık ayında tesisin kuru­lumunu tamamlayan Ekoten Dokuma ise yüzde 95 oranında su geri kaza­nımı sağlayacak. 2023 yı­lının sonuna kadar kendi atık suyunu geri kazana­rak üretimdeki ihtiyacı­nı karşılayacak olan Eko­ten Dokuma, bu sayede tam kapasiteyle çalıştı­ğında yıllık yaklaşık 945 bin m3 olan su ihtiyacı­nı 50 bin m3 düzeyine düşürecek. Öte yandan şirket, 2012 yılında ulus­lararası standartlara gö­re raporlamaya başladığı sera gazı emisyonları yö­netimi çalışmaları saye­sinde ünite eser başına emisyonlarını 2021 yı­lına kıyasla yüzde 6 ora­nında azalttı. 2020-2022 yılları ortasında şebeke­den gerçekleştirdiği tüm elektrik gücü tüke­timini I-REC sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir güç kaynağı ile denge­leyen Ekoten Dokuma, bu sayede ithal edilen ener­jiden kaynaklanan do­laylı sera gazı salımları­nı ISO 14064-2019 Stan­dardı’na nazaran sıfırlayarak, 2030 yılına kadar tüm şe­beke elektriği kullanımı­nı I-REC sertifikası ile dengelemeyi taahhüt et­ti. Bahse ait açıkla­mada bulunan Sun Dokuma İdare Şurası Lideri Elvan Ünlütürk, “Sektö­rümüzün en değerli prob­lemlerinden biri olan üretimde meydana gelen dokuma atıklarının tekstil­den dokumacılığa katma değer­li geri dönüşüm oranını artırabilmek ismine çalış­malarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir dönüşü­mün dijital dönüşümden farklı düşünülemeyeceği­ne inanıyoruz ve bu doğ­rultuda stratejilerimizi kıymetli yatırımlar ile ha­yata geçiriyoruz” dedi.

Kadınlarımızın yanındayız

Hiç eğitim almamış, eğitimini yarıda bırak­mış yahut meslek edinme fırsatı bulamamış kadın­lara meslek edindirmek, onları çalışma hayatına kazandırarak ekonomik özgürlüklerini destekle­mek maksadıyla MEGEM’i (Mesleki Eğitim ve Geli­şim Merkezi) kurdukları­nın bilgisini veren Elvan Ünlütürk “Ayrıca “Gele­cek Sun” da, “Sun Design Project” ve “Digitalise the Next” genç yetenek prog­ramları kapsamında 39 üniversite öğrencisi, di­ğer staj dayanakları kapsa­mında ise 51 üniversite ve 72 lise öğrencisi olmak üzere toplam 162 öğren­ciyi gelişim yolculukla­rında destekledik” diye konuştu.

Yıllık 690 tonluk sera gazı emisyonu azaltıldı

İzmir Torbalı’da kurulan örgü fabrikasının yıllık elektrik gereksiniminin 2022 yılı tüketim ölçüsüne nazaran yaklaşık yüzde 40’ını tesisindeki bin 200 kW gücündeki güneş gücü santralından karşılayan Ekoten Dokuma, 2019 yılından başlayarak yıllık ortalama 1 milyon 410 bin kWh elektrik gücünü GES sistemi ile üretti. Bu sayede yıllık yaklaşık 690 ton karbondioksite muadil sera gazı emisyonu azaltılmış oldu. Sera gazı emisyonlarını da baz yılı olan 2012’ye nazaran yüzde 45 ve ünite eser başına yüzde 48 oranında azaltan şirket, 2022 yılı prestijiyle baz yılına nazaran toplam su tüketimini yüzde 51 ve ünite eser başına (kg kumaş) su tüketimini ise yüzde 68 oranında azalttı.