Kanun teklifinin genel münasebetinde, 2023 bütçesinin; istihdamı artıran, yüksek katma pahalı üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde uygulanması, fiyat artışlarını etkileyen tüm ögelerle çaba edilerek enflasyonun düşürülmesi, kaynak kullanımında ve dağılımında aktifliğin sağlanması, maliye siyasetinin sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek periyotta de korunması başta olmak üzere belirlenen maksatların gerçekleştirilmesi hedefini taşıdığı belirtildi.

Bütçe ödeneklerinin, Orta Vadeli Program’da yer alan makroekonomik göstergeler, siyaset ve öncelikler, önlem amaçları, yönetimlerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, yürüttükleri kıymetli faaliyet, proje ve muhtaçlıklarının dikkate alınarak belirlendiğine işaret edilen münasebette, bütçe gelir varsayımlarının ise Orta Vadeli Program’da belirlenen gelir siyaseti amaç ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir siyasetlerinin bütçe gelirlerine tesirleri, ulusal ve memleketler arası piyasalardaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak oluşturulduğu vurgulandı.

Hedefler

Genel münasebette, bütçenin, Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’na uygun olarak şu amaçlar doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi:

“- İstihdamı desteklemek, yatırım, üretim ve ihracatı önceliklendiren büyümeyi sürdürmek, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısını güçlendirmek, ithalata olan bağımlılığı azaltmak, kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesini artırmak, iş ve yatırım ortamını düzgünleştirmek ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek,

– Gelirler siyasetini, fiyat istikrarı ve gelir dağılımını gözetecek halde para ve maliye siyasetleri ile eş güdüm içerisinde belirlemeye devam etmek,

– Kamu mali idaresinde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık unsurları temelinde vergi tabanının genişletilmesini ve istekli ahengin artırılmasını sağlamak, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansını artırmak ve kayıt dışı iktisatla uğraşa kararlılıkla devam etmek,

– Bütçe disiplinini sürdürerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılmasını, mali yapının daha da güçlendirilmesini ve kamu hizmetlerinin bütçe içerisinde kalınarak ayrılan kaynaklar üzerinde harcama yapılmasına yol açmadan azami tasarruf içerisinde yerine getirilmesini sağlamak,

– Kamu kaynak kullanımında; temel siyaset evraklarında belirlenen siyaset, önlem ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek, kamu yönetimlerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını tesirli, ekonomik ve verimli bir halde kullanmasını temin etmek,

– Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesini sağlamak,

– Eğitim sisteminde yapılacak esaslı ıslahatlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak ve rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan maharetlere sahip iş gücünü yetiştirmek, ülkenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi maksadıyla okullar ortası muvaffakiyet farklarını azaltarak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, temel eğitimi güçlendirmek, tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğretmenlerin mesleksel gelişimlerini güzelleştirecek eğitimleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak,

– Uzaktan öğrenme usullerini teşvik ederek bireylerin sertifika almalarına imkan tanımak ve ulusal hayat uzunluğu öğrenme izleme sistemini kurarak kalite, tesirlilik ve verimliliği sağlayacak eğitim programları geliştirmek,

– Sıhhat harcamalarında aktifliğin sağlanması için arz ve talep taraflı düzenlemeleri hayata geçirmek, birinci basamak sıhhat hizmetlerini güçlendirerek sıhhat sistemi içindeki aktifliğini artırmak, sıhhat hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin gereksiz kullanımı önlemek üzere ilaç, tıbbi aygıt ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmek,

– Ziraî dayanakları üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak biçimde tahsis etmek, başta tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerini azaltmak, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programları uygulamak, stratejik tarım eserlerinde gaye yeterlilik oranlarında üretimin tesis edilmesi suretiyle besin arz güvenliğini sağlamak ve çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek biçimde belirlenmesine devam etmek,

– Tarım yerlerinin maksadı dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir yerlerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmek,

– Güç fiyatlarında meydana gelen yüksek artışların başta dar gelirliler olmak üzere kesin tüketiciye yansıtılmaması siyasetini sürdürmek,

– Toplumsal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 bütçe masraflarının 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağının öngörüldüğünü açıklamıştı.

2023 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komitesine havale edildi.