YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Birtakım Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 111)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Ek-1 Sayılı Listede Yer Alan Kimi Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgilerin Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6220)
–– Naylon yahut Öteki Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Tedbiri Uygulanmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 6221)
–– Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Ayvalı ve Akdeğirmen Köyleri Sonları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Gösterilen Özel Mülkiyete Bahis Taşınmazların, Afyonkarahisar Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetlerinin Acilen Hayata Geçirilmesi Emeliyle Sinanpaşa Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6222)
–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Çizgilerinin İmali Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6223)
–– “Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi” Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6224)
–– Denizli İli, Sarayköy İlçesinde Kurulacak Greeneco JES-3 Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6225)
–– Denizli İli, Sarayköy İlçesinde Kurulacak Greeneco JES-7 Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6226)
–– Sinop Vilayetinde Tesis Edilecek Hamsi Rüzgâr Güç Santralinin İmali Emeliyle Gerze İlçesi, Kirençukuru Köyünde Bulunan Taşınmazın Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6227)
–– Şanlıurfa İli, Birecik Organize Sanayi Bölgesine Doğal Gaz Arzı İçin Gerekli Olan Birtakım Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6228)

HÂKİMLER VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6229)
–– Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gümüşhane Üniversitesi Ruhsal İstişare ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Tedbirlerine Ait Bildirim (No: 2022/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2019/25727 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri