Son devirde yeraltı zenginliklerinin eko­nomiye kazandırıl­ması ve yerli güç üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik atılan adımlar saye­sinde cari açığın azaltılma­sında güç bölümünün bü­yük katkısı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­sı (TCMB) datalarına nazaran, Türkiye’nin orta vadede ca­ri açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolar­lık kaynağı bulunuyor. 2023- 2030 yıllarını kapsayan dö­nemde cari fazla kapasitesi­ni artırmaya dönük yatırım ve dayanakların yüzde 35,2’sinin teknoloji yatırımlarından, yüzde 21,4’ünün ise turizm gelirindeki artıştan karşılan­ması bekleniyor. Cari açığın azaltılmasında en büyük hissesi ise yüzde 41,6 ile güç sek­törüne ait projeler oluş­turuyor.

Politikaların temelinde keşifler var

360 Güç Genel Müdü­rü Dr. Cihad Terzioğlu, ener­ji ithalat faturasını etkileyen ögelerin başında global pazardaki petrol ve doğal gaz fiyatları olduğunu söyledi. Terzioğlu, ülkenin cari açı­ğına tesir edecek güç poli­tikalarının temelinde keşif­ler olduğuna dikkati çekerek, “Doğal gaz ve petrol keşifleri birbiri arkasına devam ediyor. Her yeni keşif ve rezerv du­yurusu bir yenisinin de müj­decisi olabiliyor. Hasebiyle güç projelerinin cari açı­ğa tesiri on yılda beklenen­den daha da yüksek olabilir.” sözlerini kullandı.

Karade­niz’de 700 milyar metrekü­pün üzerinde doğalgaz keşfi yapıldığını anımsatan Terzi­oğlu, şöyle devam etti: “Do­ğal gazdan sonra bir de kara­da petrol keşfi oldu. Gabar’da son yapılan keşifte tam kapa­siteye ulaşıldığında günlük 100 bin varillik bir üretim ola­cak. Türkiye’nin tüketiminin petrolde günlük 1 milyon va­ril olduğunu düşünürsek yeni keşifle birlikte Türkiye ihti­yacının yüzde 20-25’ini ken­di kaynaklarıyla karşılayabi­lecek. Karadeniz’de doğal gaz keşfi ve mümkün başka ke­şiflerle birlikte güç ithala­tı için ödeyeceğimiz paranın direkt doğal gaz ve petrol ke­şiflerinden dolayı azalacağını öngörüyoruz.”

Elektriğin yüzde 10’u nükleerden

Terzioğlu, Türkiye’nin güç arz güvenliğinde pak kaynak kategorisinde sayılan nükleer gücün kıymetli ye­ri olduğuna değinerek, “Ülke­nin toplam elektrik ihtiyacı­nın yüzde 10’unun 4 bin 800 megavatlık Akkuyu nükleer güç tesisinden karşılan­masıyla güç ithalatı azalır ve cari açığa olumlu katkı sağ­lar. Bir öbür kaynak ise yeni­lenebilir güç. Yenilenebilir güç bölümünde yeni ihale­ler ve teşvikler sayesinde bu projelerin finanse edilebilir­liği ve yatırım iştahı da artı­yor” değerlendirmesinde bu­lundu. Bu yıl ülkenin yer al­tı kaynaklarının iktisada kazandırılması yolunda da kıymetli projelerin hayata ge­çirildiğini belirten Terzioğ­lu, “Bor karbür tesisi ve ender toprak elementleriyle ilgili yapılan çalışmaların cari açı­ğımıza da olumlu tesir edeceği­ni söyleyebiliriz” dedi.