Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye takım verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Kimi Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur takımlarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanların unvanlı memur takımına atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu İşçisi Seçme Sınavı’ndan kâfi puanı alması, kelamlı yahut uygulamalı imtihanda başarılı olması gerekecek.

Nakil için 4 yıl kaidesi

Memur takımlarına atananların 4 yıl müddetle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Yabancı uyrukluların, Ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen gereksiniminin takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi vakitli olarak gereksinim duyulacakların, İsimli Tıp Kuruluşu uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatkarlarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında muhakkak kimi hizmetlerde çalıştırılacak çalışanın de zarurî hallerde kontrat ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli işçi seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek fiyatların üst hudutları ile verilecek iş sonu tazminatı ölçüsü, kullandırılacak müsaadeler, konum unvan ve nitelikleri, kontrat fesih halleri, durumların iptali, istihdama dair konular ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi için ayrıyeten olmak üzere kontrat temel ve metotlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek kontratlı işçinin hizmet kontratı mühletleri, zarurî hallerde mali yılla sonlu olma kaidesi aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri halinde mukavelenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek durum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması koşulu aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı işçiden birebir kurumda 3 yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar, bu müddetin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde tıpkı unvanlı memur takımlarına atacak.

Bulundukları konum unvanı ile tıpkı unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl müddetle öteki bir yere atanamayacak. Memur takımlarına atananlar, birebir yerde en az 1 yıl daha vazife yapacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Memur takımlarına atananlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 Gün içinde müracaat

Yasayla 1 yıldan az periyodik, ayın yahut haftanın birtakım günleri ya da günün muhakkak saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleriyle sonlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve birtakım kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde vazife yapan kontratlı işçinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Mahalli yönetimlerde takıma geçirilen işçi, yalnızca mahalli yönetimler ortasında naklen atanabilecek.

4B kapsamındaki kontratlı işçi ile kurumların özel mevzuat kararları kapsamında istihdam edilen kontratlı işçiden memur takımlarına atananlar, kontratlı işçi olarak geçen mühletler dahil olmak üzere 4 yıl müddetle diğer bir yere atanamayacak.

Dört yıllık müddette, memur takımına atanmadan evvel tabi oldukları mevzuata nazaran yer değiştirme hakkına sahip olanların vazife yerleri, kelam konusu mevzuatta yer alan mühlet, tarz ve koşullarla değiştirilebilecek.

28 Kasım 2022’den evvel kontratlı işçi kapsamında çalışanlar memur takımına geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na nazaran 4B kapsamında kontratlı işçi konumlarında çalışanlardan kimileri durumlarının vizeli olduğu teşkilat ve üniteye, kimileri ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur takımlarına alınacak.

İl özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde çalışan, genel kaideleri taşıyanlar kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımına geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu unsur yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Kanuna nazaran, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle misyonlarında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran tekrar hizmete alınma koşullarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu şahıslar için müracaat ve atanmaya ait müddetler tekrar hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Sözleşmeli sanatkarlara takım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde daima misyon yapan kontratlı sanatkarlar ile bunlarla birebir yahut benzeri vazifeleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve toplumsal haklara sahip olarak 1 yıldan az vadeli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen kontratlı işçi de daima vazife yapan sanatkarlarla birebir statüye getiriliyor.

Buna nazaran yapılacak atamalarda kurumların boş durumları kullanılacak. Kâfi sayıda boş konum bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte konum ihdas edilmiş sayılacak.

Bu halde yapılan atamalar, atama sürecini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecek.

Bu unsurun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Belediyelerdeki kontratlı çalışanların ataması

Mahalli yönetimlerde çalışan kontratlı çalışanın atanması KPSS ile yapılacak. Buna nazaran kontratlı çalışanın işe alınması memur takımlarına birinci sefer alınma yöntemine tabi olacak.

Sözleşmeli işçiden 3 yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımlarına atanacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların 1 yıl müddetle öteki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak misyon yapanların takıma alınması da sağlanıyor. Buna nazaran açıktan vekil ebe ve hemşire olarak misyon yapan ve kanundaki genel kuralları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire takımlarına atanacaklar.

Bu unsur uyarınca memur takımlarına atananların 4 yıl müddetle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.