YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Nezareti ve Kontrolü Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Besin Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Bildirimi (No: 2022/5)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/25857 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2020/3964 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri