Başak Işık GÖKÇAM

Dünyanın en eski şehirle­rinden biri olan İstanbul, milattan evvel 658 yılın­da Sarayburnu mevkiinde kurul­du. Birçok medeniyete mesken sahip­liği yapan kent, su üzerine ku­rulu bir hayatla varlığını devam ettiriyor. İstanbul’un su yolculu­ğu üzerine çalışan İSKİ Strateji Geliştirme Daire Lideri ve ay­nı vakit İTÜ Etraf Mühendis­liği Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, deniz­ler ile çevrelenen ama sakinle­rine kent dışındaki su havzala­rından su sağlanan İstanbul’un, dünya su kültürünün ve medeni­yetinin de merkezi olduğunu ha­tırlatıyor. Kente su sağlamak için bulunan tahlillerin, İstanbul’un nüfusunun artmasına, artan nü­fusun ise yeni tahliller üretil­mesine sebep olduğunu belirten Ölmez, “Nüfus artışı ile bir arada süratli ve sistemsiz kentleşme, plan­sız endüstrileşme bunlara ek olarak iklim değişikliğinin tesirleri İs­tanbul’un su kaynaklarının sür­dürülebilir idaresinin farklı bir perspektif ile ele alınmasını zo­runlu kılmaktadır” dedi.

Dünyanın en kalabalık şehirle­rinden biri olan İstanbul’da nü­fus her geçen gün artmaya devam ediyor. Global ısınmanın verdiği yağışsızlık üzere temel meseleler­den de görüleceği üzere kaynak sı­nırsız değil, sayı arttıkça da süratle tükeniyor. Su teminine dayanan klâsik su idaresi yaklaşım­larının kentlerin günümüz ihti­yaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığına vurgu yapan Prof. Öl­mez, “Kentsel su idaresinde kullanılan klâsik yaklaşım­lar, su arzını talebi, atık su arıtma tesisleri üzere değişkenleri denetim etmeyi ve belirsizlikleri azaltma­yı hedefleyen büyük ölçekli mer­kezi bir altyapının planlanması­nı temel almaktadır. İstanbul için evvelki periyotlarda içme suyu temini ve atık suların arıtılması alanındaki eksiklikleri gidermek amacıyla büyük ölçekli altyapı geliştirme çalışmalarına odaklan­dığı bir bakış açısına rastlanmak­tadır. Fakat, günümüzde kentler­de karşılaşılan su sıkıntılarını çö­zebilmek için tüm su döngüsünün bir bütün olarak ele alınması ge­rekmektedir” diye konuştu.

Kent toplumlarının kentin su temin hizmetleri, atık su ve yağ­mur suyu idaresi üzere alanlarda gelecekte ortaya çıkabilecek be­lirsizlikler karşısında direnç ge­liştirilmesi konusundaki farkın­dalığı giderek arttığına dikkat çeken Ölmez, “Dirençlilik ve su idaresi alanında düzgünleşme sağla­mak gayesiyle yürütülecek faali­yetlere temel teşkil eden şemsiye çerçeve olarak “Suya Hassas Şe­hir” kavramı tüm dünyada benim­senmeye başlamıştır. Suya Du­yarlı Kent kavramı geliştirilirken suyun kentsel hizmetlerin çabucak hepsi için vazgeçilmez bir öge olduğu kabul edilmiştir. Suya Du­yarlı Kent kavramı ile kentin su gereksinimlerini karşılayan bütünsel ve entegre su döngüsü idaresi temel alınarak, tıpkı vakitte ya­şanabilirlik ile alakalı bir dizi fay­da sağlamaktadır” dedi.

Yeşille maviyi bir ortaya getirelim

Suya hassas kentsel tasarımla­rın değerine değinen Ölmez, do­ğal altyapıları kentin çehresiyle bütünleştirerek bunlara su iyileş­tirme fonksiyonları kazandırdığını ve tıpkı vakitte da estetik bir çev­resel görünüm ve kent ısı adası et­kilerini azaltma üzere ikincil yarar sağladığını söylüyor. “Bütünleşik iştirakçi arazi kullanımı, su plan­laması, taşkına karşı direncin ar­tırılmasına yönelik havza temel­li yaklaşımların benimsenmesi­ni sağlamakta, yeşille maviyi bir ortaya getirerek kentsel ayak izi içerisinde ekosistem ve rekreas­yon alanları inşa etmektedir” di­yen Ölmez, kentin her yerinde bu­lunan ve sulama faaliyetleri ile in­şa edilen yeşil alanlarda eğlenen ve suyla ebediyen iç içe olan halka su hizmetleri sistemine de daha et­kin biçimde katılma fırsatı sundu­ğunu ekliyor.

Halkın su ile kurduğu bağın, halkın aidiyet hissi ve kimlik duy­gusunu güçlendirdiği için, top­lum içinde bu bahiste bir ahenk ortaya çıktığını söyleyen Tuğba Ölmez Hancı, “Yerel yönetim­ler, kentsel dizaynlarda özellik­le meydan dizaynlarında, suyun güzelleştirici, ferahlatıcı ve temizle­yici gücünden ilham alarak proje­ler geliştirmektedir” dedi.

Acilen uygulamaya geçilmesi gerek

Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kentsel alanlarda yaşadığını ve bu oranın 2050’ye kadar üçte ikiye çıkacağının öngörüldüğünü söyleyen Tuğba Ölmez, “Kentlerde ağırlaşan nüfus ve mümkün iklim değişiminin tesiri göz önünde tutulursa, geleceğin kentlerinin sürdürülebilir ve sağlam olması ayrıyeten yüksek ömür standartlarını sağlayacak ögeleri içermesi kaçınılmazdır.

Bir İstanbullu olarak, kente ferdi ve kamusal olarak sunulan hizmet sırasında insanı ile çevreyi önceliklendirerek, hayatın her etabında suya hassas kent kavramını benimseyerek çalışmak gerekmektedir.

Bu gayeye ulaşmak için stratejiler oluşturulurken ortak akıl ile hareket edilmeli ve kentlerin gelecek sahipleri için yaşanabilir kent dizaynları acilen uygulamaya konmalıdır” teklifinde bulundu.