Kanuna nazaran, özgür bölgelerde, kullanıcıların gereksinimi olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin müsaadesi olmaksızın doğal gaz muhtaçlığı öbür bir yerden karşılanamayacak ve bu gayeyle tek başına tesis kurulamayacak.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri, hür bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyetiyle devralarak Güç Piyasası Düzenleme Konseyi tarafından belirlenen şartlar kapsamında özgür bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir Yönetimi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi idare heyeti kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.

Lisanslı depo işletmelerinin lisans müddetleri artırılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Şurası, toplam meblağı brüt minimum fiyatın yüzde 50’sini geçmeyen ve vakit aşımı mühletinin dolmasına bir yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst hududu belirleyebilecek.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesinin muhtaçlıkları için kullanılması gayesiyle aktarılması için 15 yıl olarak belirlenen mühlet 25 yıla çıkarıldı.

Kanunla, Ticaret Bakanlığınca lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisansların müddeti 3 yıla çıkarılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel konseyleri, genel heyet üyelerinin 5’te 2’sinin noterce tasdik edilmiş imzasıyla düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak müracaat üzerine, alınacak kararla idare konseyi tarafından fevkalâde toplantıya çağırılacak.

Sebze ve Meyveler ile Kâfi Arz ve Talep Derinliği Bulunan Başka Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2012’den evvel, toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarılacak.

Haksız ticari uygulamalara önlem

Kanuna nazaran, perakende ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari münasebetlerde taraflardan birinin öteki tarafın ticari faaliyetlerini kıymetli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan yahut olağan kaidelerde taraf olmayacağı bir ticari bağlantının tarafı olmasına neden olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak pahalandırılacak.

Haksız ticari uygulama olarak belirtilen faaliyetler şöyle belirlendi:

“Kalite standartlarının sağlanması gayesiyle kontratta yer verilen şartlar hariç olmak üzere, rastgele bir gerçek yahut hükmî bireyden mal yahut hizmet teminine zorlamak. Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak. Tarım ve besin eserlerinin tedarikinde ticari bağın şartlarını, yazılı yahut elektronik ortamda yapılan kontratla belirlememek. Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren yahut açık ve anlaşılır olmayan kararlara kontratta yer vermek. Eser talebini direkt etkileyen rastgele bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı iştirak bedeli ve öbür isimler altında bedel almak yahut verdiği hizmetin çeşidini ve hizmet bedelinin fiyat ya da oranını mukavelede belirtmediği halde prim ve bedel almak. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerine yönelik siparişleri, eserin teslim tarihinden evvelki 30 gün içinde iptal etmek. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerinin tesliminden yahut mülkiyetinin evresinden sonra bozulma ya da zayi olma üzere maliyetleri yansıtmak. Bozulan besinlerde kusuru ispat yükü siparişi iptal eden yahut maliyeti karşı tarafa yansıtana ilişkin olacak.”

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Bozulabilen eserlere ait ödemeler

Kanuna nazaran, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari bağlantılardan kaynaklanan ödemelerin, mukavelede öngörülen mühlet içinde yapılması temel olacak.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerine ait ödemelerin mühleti, alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 30, öteki durumlarda 45 günü geçemeyecek.

30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserleri dışında yer alan tarım ve besin eserlerine ait ödemelerin mühleti, alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 60 günle sınırlanacak. Bu düzenlemede belirtilen müddetler, teslim yahut mülkiyetin dönemi tarihlerinden hangisi evvel ise o tarih temel alınarak hesaplanacak. Ödemenin müddeti içinde yapıldığına ait ispat yükü borçluya ilişkin olacak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanları

Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarına ait elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, tamir, güvenlik ve paklık masrafları üzere alışveriş merkezinin aynına ait olmayan masraflar ile burada fiilen çalışan bordrolu idare işçisinin vazifesiyle ilgili sarfiyatlar ortak sarfiyat olacak. Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden sırf bu sarfiyatlar için iştirak hissesi tahsil edilebilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere ortak masraf niteliğine haiz olmayan sarfiyatlar ile belgelendirilmeyen masraflar için rastgele bir bedel tahsil edilemeyecek.

Ortak kullanım alanlarından elde edilen kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet ve öbür ortak kullanım alanı gelirleri ile ortak sarfiyat iştirak hissesi avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir olacak. Ortak gelirler, ortak masrafların karşılanmasında kullanılacak.

Alışveriş merkezi maliki yahut idaresi, her yıl bir evvelki yıla ait ortak gelir ve masraf raporu hazırlayarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderecek. Raporda, ortak gelir ve sarfiyatların cins ve meblağları, her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak masraf iştirak hisseleri ile ilgili bakanlıkça gerekli görülen başka bilgilere yer verilecek.

Haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı mahiyette idari para cezası uygulanacak

Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere sarfiyatlar için alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden iştirak hissesi talep edilebilmesine imkan sağlayan ve bu hususun yayımı tarihinden evvel kurulan mukavele kararları, kontrat mühletince geçerli olacak. Mukavele mühletinin sona ermesinden evvel yahut sonra kontratın yenilenmesi ya da mühletinin uzatılmış sayılması hallerinde ise kelam konusu masraflar için iştirak hissesi tahsil edilemeyecek.

Sözleşmelerde idare sarfiyatının alt kalemleri ayrıyeten belirtilmedikçe perakende işletmelerden idare sarfiyatı olarak sırf alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare çalışanının misyonuyla ilgili masraflar için iştirak hissesi tahsiline gidilebilecek.

Perakende işletmelerce ödenmesi gereken iştirak hisseleri, bu işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranlanmasıyla hesaplanacak.