Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “2023-2027 Devri Türkiye Ziraî Kuraklıkla Çaba Stratejisi ve Aksiyon Planı”ndan yaptığı derlemeye nazaran planla, ziraî kuraklık konusunda kamuoyu şuur seviyesinin artırılması, sürdürülebilir ziraî su kullanımının planlaması, kuraklığın yaşanmadığı devirlerde gerekli önlemlerin alınması ve kriz periyotlarında aktif uğraş programı uygulayarak kuraklığın tesirlerinin en aza indirilmesini amaçlanıyor.

Plana nazaran, ziraî kuraklık varsayımına dayalı kriz idaresi uygulanacak. Vilayet bazında yağış ve toprak nem dataları ile yeraltı suyu, yerüstü suyu rasat kıymetleri izlenecek. Bu kıymetlere dayalı olarak belirlenecek eşik düzeylere nazaran vilayet kriz idare planları oluşturulacak.

Bakanlık uhdesindeki zirai müşahede istasyonlarında toprak nemi ölçülecek.

Kuraklığın yaşandığı bölge temelinde, kuraklık kriz kararları alınarak kriz idaresi uygulaması yürütülecek. Kuraklıkla gayrette her ilin kendi dinamiklerine ve özel şartlarına uygun hazırlanmış “İl Kuraklık Hareket Planları” güncellenecek.

Mevcut sulama sistemleri, teknik ve ekonomik olarak uygun olan yerlerde su tasarrufu sağlayan kapalı sistemlere dönüştürülecek. Sulama sistemlerinin bakım ve tamiratları yapılacak. Planlama etabında olan yahut imali devam eden sulama şebekelerinde, su kaybını azaltmak ve randımanı artırmak için sulama sistemleri “kapalı sulama şebekesi” olarak projelendirilecek.

Kuraklık kriz kestirim ve idaresine katkıda bulunulacak halde bir “tarımsal rekolte iddia ve izleme sistemi” oluşturulacak, kurak devir havza idare ve hareket planları hazırlanacak.

Depoların su tutma kapasitesi artırılacak

Ülkenin, depolama (gölet-baraj) tesislerinin potansiyel su tutma kapasitesi artırılacak.

Atık suların toplanması, arıtılmış atık suların tarım ve endüstride tekrar kullanımına yönelik önlemlerin alınması sağlanacak. Bu kapsamda, kapalı drenaj sisteminde dönen suyun arıtılarak yine sulamada kullanılması sağlanacak.

Açılmış yeraltı suyu kuyuları haritalandırılacak ve periyodik olarak izlenecek, çiftçiler mevzu ile ilgili bilinçlendirilecek.

İçme, kullanma, sanayi ve ziraî niyetli açılan bütün yeraltı suyu kuyularına tahsis edilen debinin sayaç takılarak ölçülmesi, takip edilmesi sağlanacak.

Havzalar ortası su iletimi planlanacak ve gerektiğinde uygulamaya konulacak. Toprağın niteliği, arazinin yeteneği ve başka arazi özellikleri gözetilerek uygun arazi kullanım formları belirlenecek.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında tarım havzalarında eser deseninin planlamasının yapılacak.

Sulama bilgi tabanı oluşturulacak

Sulama Bilgi Tabanı’nın oluşturulması sağlanacak. Sulama kooperatiflerince işletilen yeraltı suyu sulama projelerinin damla sulama sistemine dönüştürülmesi için adım atılacak. Sulama şebekelerinde sulama planları oluşturulacak ve gerektiğinde kısıtlı sulama programları uygulanacak.

Olası kuraklık senaryolarına nazaran vilayet bazında, eser deseni planlanarak, riskli alanlar yem bitkileri üretimine yönlendirilecek. Muhtemel kuraklık devirlerinde, hayvan yemi (kaba ve kesif) arz güvenliği sağlanacak.

Kuraklıktan kaynaklanan arz, talep tesirlerinden doğacak ekonomik spekülasyonların önlenmesi ve gerekli mal stoklarının oluşturulmasına yönelik bir program belirlenecek. Kuraklık ile oluşacak besin kısıtı riskini azaltmak için tarımda verimliliği yükselten sertifikalı tohum kullanımı artırılacak.

Kuraklığa sağlam yeni bitki çeşitlerinin nitelikli tohumluklarının kâfi ölçüde üretimi konusunda gerekli önlemler alınacak.

Kurak devirlerinde toprakta suyun korunumu için su hasadı teknikleri uygulanacak.

Tarımsal kuraklıkla çabada sulamanın aktifliğinin artırılması maksadıyla çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenecek. Çağdaş ve iklim dostu sulama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması emeliyle çiftçilere yönelik olarak varlıklı içerikli yayım faaliyetleri gerçekleştirilecek.