Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Vergi Yol Kanunu Genel Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 213 sayılı Vergi Yol Kanunu’nun tekrarlanmış 298’inci unsurunun “ç” fıkrası ile süreksiz 32’nci unsurunda düzenlenen taşınmazların yahut amortismana tabi başka iktisadi değerlerin yine pahalanması uygulamalarından, tam mükellefiyete tabi ve bilanço aslına nazaran defter tutan, gelir yahut kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor.

Kanun düzenlemelerinde, yine değerleme sonucunda hesaplanan bedel artışının, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilmesi, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen bedel artışı meblağının, sermayeye ek edilme dışında rastgele bir halde öbür bir hesaba nakledilen yahut işletmeden çekilen kısmının, bu sürecin yapıldığı periyot karıyla ilişkilendirilmeksizin bu devirde gelir yahut kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldü.

Öte yandan, bilanço temeline nazaran defter tutmakla bir arada faaliyet hususları prestijiyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda olan, banka ve sigorta şirketleri üzere kurumlar, belirlenen “Muhasebenin Temel Kavramları”na “Muhasebe Siyasetlerinin Açıklanması”na ve “Mali Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla tüm mükellefler için mecburî olan muhasebe sisteminin başka mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü olmayacak.

Düzenlemeyle, kendi muhasebe sistemleri gereği de yine değerlemeye tabi tutulabilen iktisadi değerlere ait olarak değerleme yapmış olmaları durumunda, bu süreç sonucunda hesapladıkları kıymet artışlarını izledikleri fon hesabından yahut yedek akçelerden hisse verilmek suretiyle, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabının oluşturulması kaidesinin en geç yine değerleme sürecinin yapıldığı hesap devrine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar sağlanması mümkün olacak.

Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabı oluşturulmasında, fon hesapları ve yedek akçelerin yetersiz olması halinde ise öncelikle mevcut fiyatlar özel fon hesabına alınacak. Eksik kalan fark fiyatlar ise hesabın oluşturulma nedenine ait açıklamayı da içerecek biçimde nazım hesaplarda izlenip bilanço dipnotlarında belirtilecek.

Hesaplanan paha artışının özel bir fon hesabına alınmasına ait yapılan istisnai düzenlemeler hariç, iktisadi değerlerini tekrar değerlemeye tabi tutmak isteyen mükelleflerin belirlenen metot ve temellere uymaları gerekecek.​​​​​​​